• da
  • eo
Om os
Hjem » Om os
Copenhagen Congress Centre under Universala Kongreso 2011 i København.
(Foto: Stewen Brever © 2011. Krea Komunaĵo BY-SA-2.0)

Hvad er esperanto?

Statue af Zamenhof i Prilep, Make­do­nien.
(Foto: Makedonia © 2007. Krea Ko­mun­aĵo BY-SA-3.0)

Esperanto er et inter­natio­nalt sprog, som har til formål at virke som et lingua franca, dvs. som en tilføjelse til eksiste­rende sprog. Personer fra for­skel­lige folke­slag, for­skel­lige sprog og forskel­lige kultu­relle bag­grunde kan nemt kom­munikere sam­men på esperanto. En af fordelene ved esperanto sam­men­lignet med andre sprog, der også fungerer som et lingua franca, er, at esperanto bygger på et neutralt og lige­værdigt grundlag.

Sproget esperanto blev skabt af den polske øjenlæge Ludwik L. Zamenhof i 1887 i et forsøg på at forsimple international kom­muni­kation. Sproget har en meget simpel struktur, som gør ellers komplicerede koncepter nemme at vid­ere­kom­muni­kere. Alle ord er enten konstru­erede af eksisterende ord, sådan at man kan forstå meningen af ordet uden nogensinde at have set det før, bare man kender det andet ord, eller så bruger det ord, som er brugt i mange af verdens forskellige sprog, sådan at så mange forskellige mennesker som muligt kan forstå det.

Af samme årsag kan man lære esperanto og blive flydende i det på, i gennemsnit, blot 150 timer. Dette betyder dog ikke at esperanto er et forsimplet sprog, som ikke kan anvendes til komplicerede konstruk­tioner som poesi og lyrik; der findes utroligt mange originale værker på esperanto. Sproget er også yderst velegnet til oversæt­telse, da man kan bibeholde mange af originalsprogets finesser og formu­leringer uden at gå på kompromis med for­stå­elsen.

Esperanto hjælper også med den generelle sprog­forståelse, hvilket betyder at esperanto-talende har nemmere ved senere at lære andre sprog, da man gennem sprogets regulære og logiske opbygning opnår en højere grad af for­ståelse for opbygningen af sprog generelt.

Det er svært at sige, hvor mange mennesker, der kan esperanto, men mange anslår, at der er cirka 2 mil­lioner på verdensplan.

Du kan læse mere om esperanto her, og om Zamenhof her.

Hvad laver DEJO?

DEJO (Dana Esperantista Junulara Organizo) er den danske ungdomsforening for esperanto. Vi hører til under vores moderforening DEA (Dana Esperanto-Asocio), som er ansvarlig for esper­anto i Danmark for alle aldre. DEJO beskæftiger sig kun med udspredelsen af esper­anto blandt danskere under 35 år.

Både DEJO og DEA hører til under to inter­nationale organisationer, som har foreninger i næsten alle verdens lande, henholdsvis TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo) og UEA (Universala Esperanto-Asocio).

DEJOs mål er at tilbyde kurser i esperanto til personer under 35, og at virke som samlested for den esperanto-talende ungdom i Danmark.

Du kan læse mere om DEJOs struktur her og DEJOs vedtægter her.

Hvordan kan jeg lære esperanto?

DEA organiserer i samarbejde med DEJO fysiske kurser i esperanto, når der er efterspørgsel efter det. Hvert år foregår der et kursus under Roskilde Festival, hvor mange unge esper­anto-tal­ende danskere, såvel som udlændinge, mød­es og tilbringer festivalen sammen. Du kan læse mere om det initiativ her.

Der findes også selvlæringsbøger som f.eks. Esperanto—Den direkte metode af Stano Marček og Arne-Casper Mortensen, som kan købes igennem DEA. Kontakt os endelig, hvis du er interesseret i kurser eller bøger; så sætter vi dig i kontakt med de rigtige!

Du kan også selv bestille bøger online gennem UEAs libroservo, men det er ofte billigere at be­stille gennem os, da vi sender fra København og ikke fra Rotterdam.

Derudover findes der også diverse forskellige online kurser:

Duolingo

© duolingo.com

Duolingo er en gratis, online plat­form til at lære sprog, der bygger på erfa­rings­pæda­go­gik. Man kan lære esperanto på duolingo fra engelsk, spansk og portugisisk.

Lærebog for unge

Moderne esperanto for begyndere er en dansk lærebog til esperanto, der er målrettet unge. Bogen kigger på esperanto fra et moderne synspunkt og introducerer læseren til sproget og bevæg­elsen bag det. Læs mere om bogen her.

Andre

Lernu er en gratis, online plat­form dedikeret til at lære esperanto. Der findes kurser på mange forskellige sprog—også på dansk.

Mia Nordentoft har oversat en online-version af Zagreb-meto­den til dansk. Med det kursus kan man lære espe­ranto i 12 simple lektioner. Prøv det her.

Eckhard Bick har i sam­ar­bejde med DEA skabt vortaro.dk, som er en gratis online dansk-esperanto-dansk ord­bog. Ord­bogen kan også kø­bes i en fysisk udgave gen­nem DEA.

Der findes også mange andre muligheder for at lære espe­ranto online. Jonas Dalmose har kompileret en liste over mange af dem på sin hjem­me­side.

Hvorfor bør jeg blive medlem?

Som medlem af DEJO har du en masse fordele, nogle af hvilke er nævnt på tilmeldingssiden. Du kan få indflydelse på esperanto-bevægelsens aktiviteter i Danmark, både i ungdoms­afdel­ingen og gennem vores moder­organi­sation, DEA. Du kan også finde samtalepartnere, der hjælper dig med at videreudvikle dine sproglige kompetencer, og som kan føre til nye ven­skaber!

Så hvis du interesserer dig for esperanto og er under 35 år bør du blive medlem af DEJO i dag!

Hvordan kan jeg bruge esperanto?

Der findes mange muligheder for at anvende esperanto, både i hverdagen og til specielle begiv­enheder.